Hiruka

Tôi là kẻ lang thang trên chính mảnh đất của mình để tìm kiếm một cái gì đó mà chính bản thân cũng không thể biết được đó là cái gì.
Recent Tweets @truongduy
Posts I Like

Fans at the first Beatles concert in America, Washington, DC, Feb. 11, 1964.

From that photo, we can see that every generation has each own “hardcore fan”. It’s really not fair to judge some teenage fan for their love towards their idol. Every thing will come to a end eventually, let it be and let them have their great moment of their time.